Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

czwartek, 13 grudnia 2018

Erica Synths-Techno System pod lupą


Na znanym portalu Sonic State ukazała się obszerna recenzja na temat nowego Techno Systemu z Erica Synths.


Można bardzo dobrze zaznajomić się z możliwościami tych modułów ponieważ są szczegółowo omówione a także pokazane jak brzmią poszczególne moduły.


Techno system zawiera 


Sample Drum- nie jest zawarty w cenie ale wkrótce nadejdzie!

Bassline - w pełni analogowy syntezatorowy moduł głosowy dla najlepszych linii basowych i potencjalnych klientów. Posiada AS3340 VCO z trzema falami, filtr inspirowany przez Erica Synths Acidbox i funkcje unikowe - tranzystorowy suboscillator i dwa BBD, które emulują VCO detune.
Bass Drum - przenosi klasyczne dźwięki bębna perkusyjnego na wyższy poziom dzięki modułowej funkcjonalności - większej liczbie parametrów i kontroli CV.
Snare Drum - inspirowane dźwiękiem 909 z myślą o modułowej funkcjonalności - kontrola CV i akcenty dodadzą wyrazu twojemu występowi
Toms - moduł zawiera Low Tom, Mid Tom i High Tom, każdy z indywidualnymi kontrolami i wyjściami Pitch and Decay oraz kontrolą CV nad tonem.
Clap - przynosi klasyczne dźwięki perkusji w euroracku. Kontrola akcentów i CV nad melodią zapewnia większą wszechstronność dźwięku.
Hi-Hats D - klasyczne próbki Hi-Hats są przekazywane za pośrednictwem VCA w formacie AS3330 z regulowanym kształtem i sterowane za pomocą generatorów kopert o niepowtarzalnym wzornictwie. Dodatkową funkcją jest otwarta pętla HiHat - gdy jest włączona, pewna część próbki jest zapętlana podczas rozpadu obwiedni, tworząc w ten sposób wyraźny efekt opóźnienia.
Cymbały - odrębny modułowy moduł cyfrowy / analogowy, w którym próbki cymbalu są przesyłane za pomocą VCA opartego na AS3330 i sterowane za pomocą generatorów obwiedni o unikalnym wzornictwie. Moduł zawiera 10 zestawów niestandardowych próbek talerzy Crash and Ride z kontrolą Tune i indywidualną kontrolą zaniku.
Modulator ma dwie identyczne zsynchronizowane z LFO / źródłami hałasu BPM z wybieranymi falami kształtującymi. Częstotliwość LFO może być regulowana ręcznie lub sterowana CV, a także zapewnia podział częstotliwości i multiplikacje w trybie synchronizacji. Każdy LFO ma dwa wyjścia - główny i drugi z regulowaną fazą, dzięki czemu można tworzyć zmieniające się modulacje
Drum Sequencer to ostateczny modułowy sekwencer bębnowy z 16-krotnym wyzwalaniem wyjścia, 12-krotnym wyjściem akcentującym, 1x CV i Gate Track oraz 2x zsynchronizowanymi lub wolnobieżnymi wyjściami LFO.
Mixer Lite to kompaktowa 6-wejściowa wersja miksera bębnowego. Wbudowane ustawienia sprężarki na bazie wactrolu można regulować do smaku za pomocą trimpotów za pośrednictwem panelu przedniego.
Dual Drive posiada dwa niezależne obwody zniekształceń z parametrami wzmocnienia i przesterowania, z których każdy ma trzy smaki overdrive. Dzięki wejściom CV można uzyskać bardzo żywe zniekształcenia i świetne efekty stereo.
Dual FX łączy dwa układy spinowe FV-1 w jednym module, z których każdy jest wypełniony ośmioma programami efektów specjalnych z dwoma regulowanymi i kontrolowanymi przez CV parametrami dla każdego efektu i analogowym obwodem suchym / mokrym. Repertuar efektów Dual FX został specjalnie dostosowany do dźwięków perkusji, a wszystkie ustawienia parametrów można zapisać z efektem.
Mikser Drums - kompaktowy, 7-wejściowy mikser o unikalnej konstrukcji zapewnia większy zakres dynamiki i wbudowany kompresor oparty na wactrolu, zapewniający wysoką klarowność dźwięku każdego bębna w miksie. Pierwsze trzy wejścia posiadają alokację do wyboru - do wyjścia głównego lub wyjścia głównego + wysyłania Aux
Mikser stereo jest wyposażony w czterokanałowe paski, z których każdy zawiera dwa wejścia (L / R). Dzięki pewnym sprytnym opcjom trasowania, w panoramie można również ładnie umieścić sygnały mono. Wszystkie cztery kanały kanałów stereo posiadają potencjometr poziomu, a limiter zapewnia ochronę przed bardzo gorącymi sygnałami.
LINK jest modułem łączącym eurorack z mikserami scenicznymi - ma 5 sekcji, które tłumią sygnały eurorack na sygnały poziomu liniowego i wysyłają je do gniazd 6,3 mm w celu zapewnienia wysokiej jakości połączenia z mikserem wydajności.
Techno System jest dostępny w walizce podróżnej Erica Synths (w zestawie uniwersalny zasilacz i pokrywa na walizki, skórzany pasek lub opcjonalny plecak) oraz 25 czarnych kabli.

Cena 3690,00 €


https://www.ericasynths.lv/shop/eurorack-systems/techno-system/?v=351
A comprehensive review on the new Techno System from Erica Synths has appeared on the well-known Sonic State portal.

You can very well get familiar with the possibilities of these modules because they are discussed in detail and also shown how the individual modules sound.

The techno system contains

Sample Drum- is not included in the price but it will come soon!
Bassline - a fully analogue synthesizer voice module for the best bass and potential customers. It has the AS3340 VCO with three waves, a filter inspired by Eric Synths Acidbox and the dodge functions - transistor suboscillator and two BBDs that emulate VCO detune.
Bass Drum - transfers classic drum drum sounds to a higher level thanks to modular functionality - more parameters and CV control.
Snare Drum - inspired by sound 909 with modular functionality in mind - CV control and accents will add expression to your performance
Toms - the module contains Low Volume, Mid Volume and High Volume, each with individual Pitch and Decay controls and outputs, and CV control over tone.
Clap - brings classic drum sounds in eurorack. The accent control and CV over the melody ensures greater versatility of the sound.
Hi-Hats D - Hi-Hats classic samples are transmitted via VCA in AS3330 format with adjustable shape and controlled by envelope generators with unique design. An additional feature is the open HiHat loop - when it is turned on, a portion of the sample is looped during the bounding of the envelope, thus creating a distinct delay effect.
Cymbals - a separate modular digital / analogue module, in which cymbal samples are sent using V33 based on AS3330 and controlled using envelope generators with unique design. The module contains 10 sets of custom Crash and Ride cymbals with Tune control and individual decay control.
The modulator has two identical synchronized LFO / BPM noise sources with selected shaping waves. LFO frequency can be adjusted manually or controlled by CV, as well as provides frequency division and multiplication in synchronization mode. Each LFO has two outputs - the main and the second with an adjustable phase, so you can create changing modulations
Drum Sequencer is the ultimate modular drum sequencer with 16x trigger output, 12x accent output, 1x CV and Gate Track and 2x synchronized or low speed LFO outputs.
Mixer Lite is a compact 6-input version of the drum mixer. Built-in compressor settings based on wactrol can be adjusted to taste by means of triacs via the front panel.
Dual Drive has two independent distortion circuits with amplification and clipping parameters, each of which has three flavors of overdrive. Thanks to CV inputs, you can get very vivid distortion and great stereo effects.
Dual FX combines two FV-1 spin systems in one module, each of which is filled with eight special effects programs with two adjustable and CV-controlled parameters for each effect and an analogue dry / wet circuit. The FX FX repertoire has been specially adapted to the sounds of drums, and all parameter settings can be saved with the effect.
Mixer Drums - compact, 7-input mixer with a unique design provides a greater dynamic range and built-in compressor based on wactrol, ensuring high sound clarity of each drum in the mix. The first three inputs have the allocation to choose from - the main output or the main output + send Aux
The stereo mixer is equipped with four-channel strips, each of which has two inputs (L / R). Thanks to some clever routing options, mono signals can also be nicely placed in the panorama. All four channels of the stereo channels have a level potentiometer, and the limiter provides protection against very hot signals.
LINK is a eurorack joining module with stage mixers - it has 5 sections that suppress eurorack signals to line level signals and send them to 6.3 mm sockets to ensure a high quality connection with the performance mixer.
The Techno System is available in the travel case of Eric Synths (includes a universal power supply and a cover for suitcases, a leather strap or an optional backpack) and 25 black cables.

Price 3690.00 €
Designed By Blokotek