Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

poniedziałek, 10 grudnia 2018

Befaco i nowy Crush Delay V3 Moduł Eurorack z ulepszeniami jakości dźwięku!


Befaco Crush Delay v3 Moduł Eurorack jest już dostępny i oferuje dobrą poprawę jakości dźwięku dla efektu opóźnienia oraz modyfikatorów Crush!

Firma Befaco z siedzibą w Barcelonie ogłosiła oficjalne wydanie trzeciej wersji doskonałego modułu Eurushack Crush Delay. Nowa trzecia wersja oferuje większy zakres czystego czasu opóźnienia, a także rewizję niektórych modyfikatorów crush.

Crush Delay to specjalna jednostka Echo-Delay oparta na układzie scalonym PT2399, który jest w stanie zaoferować 400 ms czystego opóźnienia i do 2 sekund brudnych powtórzeń, posiadających specjalny talent do generowania hałaśliwych tekstur. Moduł opiera swoją operację na sterowaniu chipem PT2399 za pomocą technik gięcia obwodów, przekształcając urządzenie w zaawansowany cyfrowy generator odpadów VC. Ta trzecia wersja zawiera kilka interesujących nowych funkcji, takich jak przeprojektowane obwody VCA, szerszy zakres czystego opóźnienia i zmniejszona głębokość, aby uczynić go przyjaznym dla skiffów.

funkcje

Moduł zawiera kilka VCA, aby zapewnić elastyczną trasę sygnału, aby zmaksymalizować możliwości modułu. Pierwsze dwa VCA na wejściach, aby kontrolować ilość sygnału wysłanego do opóźnienia. Pierwszy jest kierowany do miks dry / wet i opóźnienia, a drugi bezpośrednio do opóźnienia. Łączenie drugiego wyjścia VCA i FX Send pozwala na zewnętrzne informacje zwrotne. W porównaniu z v2, ta trzecia wersja oferuje większy zakres czystego czasu opóźnienia, a także rewizję niektórych modyfikatorów Crush.

Łącząc te modyfikatory, będziesz mieć dostęp do szerokiej palety dźwięków i tekstur, które można wykorzystać na wiele różnych sposobów. Od ambientowych / dronowych łatek po dźwięki perkusyjne. Funkcja VC Feedback oferuje automatyczną kontrolę wzmocnienia, aby utrzymać stabilność na każdym poziomie sprzężenia zwrotnego.

Aktualne potrzeby: + 12V: 135mA, -12V: 35mA
Szerokość: 11 HP
Głębokość: 30 mm (z przyłączem zasilania)
Aluminium, obrobiony cieplnie panel przedni
Zaprojektowane, zestawy przygotowane i skompletowane moduły zmontowane w Barcelonie
Złącza bananowe dostępne na życzenie

Befaco Crush Delay v3 Moduł Eurorack dostępny jest teraz jako moduł DIY za 157,30 € i montowany za 278,30 €.

https://shop.befaco.org


Befaco Crush Delay v3 The Eurorack module is now available and offers a good improvement in sound quality for the delay effect and Crush modifiers!

The Befaco company based in Barcelona has announced the official release of the third version of the excellent Eurushack Crush Delay module. The new third version offers a larger range of pure delay time as well as a revision of some crush modifiers.

Crush Delay is a special Echo-Delay unit based on the PT2399 chip, which is able to offer 400 ms of pure delay and up to 2 seconds of dirty reps, with a special talent for generating noisy textures. The module bases its operation on the PT2399 chip control by means of bending techniques, transforming the device into an advanced digital VC waste generator. This third version includes some interesting new features, such as redesigned VCA circuits, a wider range of pure delay, and reduced depth to make it skiff friendly.

functions

The module includes several VCAs to provide a flexible signal path to maximize the module's capability. The first two VCAs on the inputs to control the amount of signal sent to the delay. The first one is directed to the dry / wet and delay mixes, and the second directly to the delay. Combining the second VCA and FX Send outputs allows external feedback. Compared with v2, this third version offers a larger range of pure delay time as well as a revision of some Crush modifiers.

By combining these modifiers, you'll have access to a wide range of sounds and textures that can be used in many different ways. From ambient / drone patches to percussive sounds. The VC Feedback feature offers automatic gain control to maintain stability at every feedback level.

Current needs: + 12V: 135mA, -12V: 35mA
Width: 11 HP
Depth: 30 mm (with power connection)
Aluminum, heat treated front panel
Designed, sets of prepared and completed modules assembled in Barcelona
Banana connectors available on request

Befaco Crush Delay v3 The Eurorack module is now available as a DIY module for € 157.30 and installed for € 278.30.

https://shop.befaco.org
Designed By Blokotek