Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

wtorek, 23 października 2018

ACL (Audiophile Circuits League)- VC Dual Amp Podwójny liniowy VCA z funkcją miksera


VC Dual Amp z Berlińskiej firmy ACL (Audiophile Circuits League) to moduł Eurorack z dwoma w pełni dyskretnymi i kontrolowanymi napięciem wzmacniaczami o liniowych charakterystykach. Całość opiera się na nowym projekcie obwodu, który powinien zapewniać bardzo czysty dźwięk.

Mówi się, że moduł ma bardzo małe zniekształcenie harmoniczne w całym zakresie liniowego wzmocnienia, brak zniekształceń i brzęczenia zwrotnicy. Ponadto powinna zapewniać bardzo wysoką dynamikę w szerokim zakresie. VCA wzmacniają sygnał wejściowy bardzo precyzyjnie, zapewniając krystalicznie czysty dźwięk, bez przebarwień czy zniekształceń .
Każdy kanał ma potencjometr wzmocnienia do ręcznego ustawiania początkowego wzmocnienia VCA i wejściowego napięcia sterującego wyposażonego w tłumik do skalowania modulacji.
Ze względu na znormalizowany sygnał i wejścia CV oba VCA powinny być używane razem, co jest przydatne do przetwarzania sygnału stereo. Ponadto, efekty panningu kontrolowane napięciowo i crossfades powinny być tworzone w krótkim czasie.
Oprócz dwóch oddzielnych wyjść audio każdego VCA istnieje zsumowane wyjście, które zapewnia połączenie wyjścia zarówno z VCA, jak i sygnału pochodzącego z wejścia Aux. To dodatkowe wejście nie ma kontroli poziomu i jest mieszane przez wzmocnienie jedności. Zatem trzy różne sygnały mogą być mieszane razem.
Wzmacniacze powinny również nadawać się do przetwarzania napięć sterujących przez całkowicie sprzężony ze sobą sygnał DC.
Szerokość: 10 HP
Planowane wydanie: początek 2019!
Cena: jeszcze nie wiadomo.

http://www.audiophilecircuitsleague.com


VC Dual Amp from the Berlin company ACL (Audiophile Circuits League) is a Eurorack module with two fully discrete and controlled amplifiers with linear characteristics. The whole is based on a new circuit design that should provide very clean sound.
It is said that the module has very small harmonic distortion over the entire linear gain range, no distortion and crossover buzz. In addition, it should provide very high dynamics in a wide range. VCA amplifies the input signal very precisely, providing crystal clear sound, without discoloration or distortion.
Each channel has a gain potentiometer to manually set the initial VCA gain and input control voltage equipped with a attenuator to scale the modulation.
Due to the standardized signal and CV inputs, both VCAs should be used together, which is useful for processing a stereo signal. In addition, the effects of voltage controlled panning and crossfades should be created in a short time.
In addition to the two separate audio outputs of each VCA, there is a combined output that provides a connection of both the VCA output and the Aux input signal. This additional input has no level control and is mixed by the reinforcement of unity. Thus, three different signals can be mixed together.
Amplifiers should also be capable of processing control voltages through a fully coupled DC signal.
Width: 10 HP
Planned release: beginning 2019!
Price: not yet known.

http://www.audiophilecircuitsleague.com
Designed By Blokotek