Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

poniedziałek, 29 października 2018

Qu-Bit Electronix Scanned jest pierwszym oscylatorem Wavetable dla Eurorack, który wykorzystuje skanowaną syntezę!


Scanned- Qu-Bit Electronix jest pierwszym oscylatorem wavetable dla Eurorack, który wykorzystuje zeskanowaną syntezę Max Mathewsa do tworzenia bardzo organicznych dźwięków.

Jeśli prawie wszystko zostało opracowane w świecie oscylatorów analogowych, bardzo się cieszymy, że są to cyfrowe rozwiązania z ekscytującymi nowymi koncepcjami. Qu-Bit Electronix wydał w tym tygodniu Scanned, nowy oscylator wavetable dla formatu Eurorack, który opiera się na nowej metodzie generowania dźwięku. Wykorzystuje zeskanowaną syntezę opracowaną przez Maxa Mathewsa, która pozwala animować wavetables, które są tworzone w czasie rzeczywistym.

Korzysta z technologii porównywalnej z modelowaniem fizycznym, ale nie próbuje replikować instrumentów akustycznych. Stworzone dźwięki są bardzo organiczne i surowe z unikalną teksturą dźwięku.

Scanned jest organicznym oscylatorem wavetable. Wykorzystuje nieodkrytą technikę znaną jako Scanned Synthesis do animowania wavetables, które są tworzone w czasie rzeczywistym. Ta metoda syntezy została stworzona przez ojca muzyki komputerowej, Maxa Mathewsa, jako kolejny paradygmat cyfrowych oscylatorów, i do tej pory nigdy nie został zaimplementowany na sprzęcie.

Tabele wavetables są generowane dynamicznie z zestawu "obiektów" powiązanych na wirtualnym łańcuchu. Obiekty te mają właściwości fizyczne, w tym masę, sztywnośći, które wpływają na sposób, w jaki dzwięk porusza się w przestrzeni i czasie. Jednak w przeciwieństwie do modelowania fizycznego, algorytm ten jest środkiem tworzenia nowych dźwięków elektronicznych, a nie replikacji instrumentów akustycznych.

Aby animować przebieg, obiekty są przekształcane w aktualnie wybrany kształt timbra, a następnie uwalniane. To wzbudzenie dźwięku generuje rozwijające się krajobrazy tła, które zawierają ruch harmoniczny bez zewnętrznej modulacji. Sekcja shape określa również, czy Skanowany jest oscylatorem swobodnym, czy źródłem dźwięku wyzwalanym, dzięki czemu może funkcjonować jako kompletny głos bez dodatkowych filtrów lub VCA.

funkcje

Pierwsze wdrożenie sprzętowe skanowanej syntezy
Organiczne generowanie wavetable i animacje
Może być wolnostojącym oscylatorem lub wyzwalanym głosem
Wejście Inject umożliwia zewnętrznym źródłom dźwięku lub CV wzbudzenie łańcucha
Zmieniające się krajobrazy bez zewnętrznej modulacji
Cztery kształty timbre z interpolacją
Aluminiowy panel przedni.

Qu-Bit Electronix Scanned jest już dostępny w czarnym lub srebrnym przednim panelu za 349 USD.

http://www.qubitelectronix.com/modules/scannedvco


Scanned- Qu-Bit Electronix is ​​the first wavetable oscillator for Eurorack, which uses the scanned synthesis of Max Mathews to create very organic sounds.

If almost everything has been developed in the world of analogue oscillators, we are very happy that these are digital solutions with exciting new concepts. Qu-Bit Electronix released this week Scanned, a new oscillator wavetable for the Eurorack format, which is based on a new method of sound generation. It uses a scanned synthesis developed by Max Mathews, which allows you to animate wavetables that are created in real time.

Uses technology comparable to physical modeling, but does not try to replicate acoustic instruments. The sounds created are very organic and raw with a unique sound texture.


Scanned is an organic wavetable oscillator. It uses an undiscovered technique known as Scanned Synthesis to animate wavetables that are created in real time. This method of synthesis was created by the father of computer music, Max Mathews, as another paradigm of digital oscillators, and so far it has never been implemented on hardware.

The wavetables tables are dynamically generated from the set of "objects" associated on the virtual chain. These objects have physical properties, including mass, stiffness, which affect how the sound moves in space and time. However, unlike physical modeling, this algorithm is a means of creating new electronic sounds rather than replicating acoustic instruments.

To animate the course, the objects are transformed into the currently selected timbra shape and then released. This excitation of sound generates developing background landscapes that contain harmonic motion without external modulation. The shape section also determines whether the Scanned is a free oscillator or a triggered sound source, thanks to which it can function as a complete voice without additional filters or VCA.

functions

The first hardware implementation of the scanned synthesis
Organic wavetable generation and animations
It can be a freestanding oscillator or a triggered voice
The Inject input allows external sound sources or CV to excite the chain
Changing landscapes without external modulation
Four timbre shapes with interpolation
Aluminum front panel.

Qu-Bit Electronix Scanned is now available in the black or silver front panel for 349 USD.

http://www.qubitelectronix.com/modules/scannedvco
Designed By Blokotek