Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

wtorek, 9 października 2018

Birdkids prezentuje prototyp nowego analogowego syntezatora Eurorack RAVENNa Dutch Modular Fest 2018 Michael z Birdkids z dumą zaprezentował prototyp nadchodzącego high-endowego syntezatora Raven .

RAVEN firmy Birdkids to w pełni funkcjonalny analogowy syntezatorowy głos Eurorack, łączący zalety syntezy wschodniego i zachodniego wybrzeża!

Moduł oparty jest na 100% analogowej, subtraktywnej architekturze syntezy, ale rozszerzony o VCA inspirowany zachodnim wybrzeżem. 
Obejmuje:

Podwójne oscylatory sterowane napięciem o szerokim zakresie
Filtr sterowany napięciem (oryginalny TheBateleur)
Dwa wyjścia wzmacniacza sterowane napięciem
Wysokowydajny THAT 2162 Blackmer Ⓡ VCA
Transoptyk optyczny VCA (projekt zachodniego wybrzeża)
Aby w pełni korzystać ze świata Eurorack, moduły mają szeroki zakres wejść (synchronizacja, FM, PWM) i wyjścia (wyjście VCF ...). RAVEN oferuje tak początkującym użytkownikom, ale także doświadczonym użytkownikom wiele funkcji w kompaktowym i odpowiednio zaprojektowanym module.

RAVEN łączy w sobie prostotę brzmienia syntezatora z przyjazną wydajnością, nieskończenie elastycznymi możliwościami pracy.

Koncepcja systemowo-architektoniczna polegała na powrocie do podstaw w 100% analogowej, subtraktywnej syntezy w wyniku ponad pięciu lat badań i rozwoju, konsolidacji wysoce złożonego konglomeratu modułowych, dyskretnych projektów w smukłą formę 3U / 42HP (Eurorack). czynnik powodujący wyjątkowo brzmiące subtraktywne, półmodułowe, wysokowydajne brzmienie syntezatora.

Komponenty syntezatora składają się z podwójnych oscylatorów sterowanych napięciem o szerokim zakresie, oryginalnego filtra kontrolowanego napięciem (Ⓡ), dwóch wzmacniaczy sterowanych napięciem: wysokiej wydajności, KTÓREJ 2162 BlackmerⓇ VCA i optoizolatora VCA przypominają legendarny projekt west coast .

http://birdkids.org

Zaprezentowany na Dutch Modular Fest 2018 Raven jest wersją prototypową XL tego modułu.
At Dutch Modular Fest 2018 Michael of Birdkids proudly presented the prototype of the upcoming high-end Raven synthesizer.

RAVEN from Birdkids is a fully functional analogue Eurorack voice synthesizer, combining the advantages of the synthesis of the east and west coast!

The module is based on 100% analog, subtractive synthesis architecture, but extended with VCA inspired by the western coast.
includes:

Dual voltage controlled oscillators with a wide range
Voltage-controlled filter (original TheBateleur)
Two amplifier outputs controlled by voltage
High performance THAT 2162 Blackmer Ⓡ VCA
Optical optics VCA (west coast design)
To take full advantage of the Eurorack world, the modules have a wide range of inputs (synchronization, FM, PWM) and outputs (VCF output ...). RAVEN offers such novice users, but also experienced users many functions in a compact and appropriately designed module.

Presented on the Dutch Modular Fest 2018 Raven is the XL prototype version of this module.

RAVEN combines the simplicity of synthesizer sound with friendly performance, infinitely flexible work options.

The system and architecture concept consisted in returning to the basics in 100% analogue, subtractive synthesis as a result of more than five years of research and development, consolidation of a highly complex conglomerate of modular, discrete projects into a slender form 3U / 42HP (Eurorack). a factor that causes exceptionally sound subtractive, semi-module, high-performance synthesizer sound.

The components of the synthesizer consist of double oscillators controlled by a wide range voltage, an original voltage controlled filter (Ⓡ), two voltage controlled amplifiers: high efficiency, WHICH 2162 BlackmerⓇ VCA and VCA optoisolator resemble the legendary west coast project.
Designed By Blokotek