Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

niedziela, 10 marca 2019

Serpens Modular zapowiada Sirius-Analog Distortion Filter


Serpens Modular zapowiada Sirius-Analog Distortion Filter

Obecnie w produkcji i przewidziany do wydania w marcu 2019 roku.

Filtr distortion Sirius wykorzystuje analogiczną architekturę analogową do klasycznych syntezatorów z lat 80., takich jak Korg PolySix, Mono / Poly i PPG Wave 2.0. Następnie udoskonalili projekt, aby zintegrować fazę zniekształcenia diody germanowej, aby nadać temu tradycyjnie gładkiemu filtrowi prawdziwe ukąszenie, a także poszerzyć zakres rezonansu tak, aby przejść do samo-oscylacji. To może przekształcić Syriusza w drgający oscylator fal sinusoidalnych, który może śledzić wysokość dźwięku 1v / okto za pośrednictwem wejść cv częstotliwości. Pokrętło Bias pozwala użytkownikom nie tylko ustawić śledzenie wysokości, ale także dostroić rezonans filtru, co oznacza, że pingi rezonansowe można łatwo dostroić do klucza utworu. Dostępne są również dwa wyjścia - "brudne", które przechodzi przez fazę zniekształceń, ale także "czyste", które omija zniekształcenie, jeśli szukasz bardziej tradycyjnego przefiltrowanego dźwięku lub chcesz załączyć filtr z powrotem do siebie, aby uzyskać interesujące wyniki .

Filtr 4 dolnoprzepustowy analogowy
Distortion oparte na diodzie germanowej
dwa atenuowane wejścia audio do miksowania fali i samodoskonalania
dwa tłumione rezonansowe wejścia CV
dwa osłabione częstotliwości wejścia CV
zdolność do zostania oscylatorem sinusoidalnym ze śledzeniem 1v / okto
"brudne" wyjście, a także "czyste" wyjście, które omija obwód zniekształceń
pokrętło odchylenia do strojenia rezonansowego i ustawienie dokładnego śledzenia wysokości tonu

12HP

Cena 

AU 279 USD / 199 USD / 176 EUR

Pierwsza partia ograniczona do 50 jednostek.

https://www.serpensmodular.com/Sirius-Analog-Distortion-Filter-p95214796

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Serpens Modular announces the Sirius-Analog Distortion Filter

Currently in production and scheduled for release in March 2019.

The Sirius distortion filter uses analogous analog architecture to the classic 80s synthesizers, such as Korg PolySix, Mono / Poly and PPG Wave 2.0. They then refined the project to integrate the germanium diode distortion phase to give the traditional smooth bite a real bite, and to broaden the resonance range to go self-oscillation. This can transform Sirius into a vibrating oscillator of sinusoidal waves that can track the pitch of 1v / ohm through the CV inputs. The Bias knob allows users to not only set the height tracking, but also tune the filter's resonance, which means that resonant pings can be easily tuned to the key of the song. There are also two outputs - "dirty" that goes through the distortion phase, but also "clean", which bypasses the distortion if you're looking for a more traditional filtered sound or you want to attach the filter back together to get interesting results.

Analog 4 low-pass filter
Distortion based on germanium diode
two attenuated audio inputs for wave mixing and self-improvement
two damped resonant CV inputs
two weakened CV input frequencies
the ability to become a sinusoidal oscillator with 1v / okto tracking
"dirty" output, as well as a "clean" output that bypasses the distortion circuit
Deviation knob for resonant tuning and accurate pitch tracking

12HP

Price

AU 279 USD / 199 USD / 176 EUR

The first lot is limited to 50 units.

https://www.serpensmodular.com/Sirius-Analog-Distortion-Filter-p95214796


Designed By Blokotek