Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

piątek, 2 listopada 2018

Qosmo Modular- XRandomy Już dostępny!!!XRandomy Qosmo Modular to moduł randomizujący: zasadniczo jest to algorytmiczny generator napięć krokowych, oparty na aleatory.
Rzućmy okiem na panel interfejsu, mamy 6 potencjometrów:

Pattern / Step 
Width 
Fall 
Curve 
Range 
Quantization .

Przełącznik dla trybu:

Random-Random / Random-Repeat (przełącznik);
Jasny przycisk:

Kości 
Seria wejść:

Width CV In, 0-5V;
Fall CV In, 0-5V;
Fall CV In, 0-5V;
Curve CV In, 0-5V;
Range CV In, 0-5V;
Quantization CV In, 0-5V;
Shift CV In, -5V – +5V;
Clock In, moduł działa dobrze między 3-300 BPM, ale może również pracować poza tym zakresem;
Reset In, trigger;
Dice In, trigger;
e infine gli output:
Start of Cycle, trigger;
Start of Step, trigger;
Main OUT, CV Out, 0-5V;

Moduł oparty jest na dwóch trybach działania: Random-Random (RR) i Random-Repeat (RP), wybieranych za pomocą odpowiedniego przełącznika.

Sercem modułu jest generator szumów White odpowiednio skalibrowany do generowania równomiernie rozłożonych napięć przypadkowych.

Zacznijmy od trybu RR. Moduł generuje przy każdym zegarze losową wartość w oparciu o aktualnie wybrany algorytm. Istnieje 5 różnych algorytmów generacji losowej, identyfikowanych za pomocą numeru migania przycisku:

Bez Mrugania, Algorytm 1, losowa wartość jest pobierana przez próbkowanie wewnętrznego białego szumu;
1 Mrugnięcie na sekundę, Algorytm 2, losowa wartość jest pobierana z tabel ROM z losowo próbkowanych i kolejno adresowanych wartości;
2 Miga na sekundę, Algorytm 3, losowa wartość jest pobierana z tabel ROM z losowo wybranych wartości i adresowana przez wewnętrzny biały szum;
3 miga na sekundę, algorytm 4, wartość losowa jest wygenerowane przez rejestr przesuwający z liniowym sprzężeniem zwrotnym, który zawory są wybrane z wnętrza biały szum;
4 mrugnięcia na sekundę, algorytm 5 wyjście jest 0 lub 5 V na podstawie tablic w pamięci ROM 0 i 1 randomizuje  i kieruje przez szum biały wnętrza;

Po uzyskaniu losowej wartości etapu, stosowana jest krzywa rozkładu, która pozwala na kontrolę rozkładu wartości, faworyzując niskie lub wysokie wartości w zależności od położenia pokrętła ''Curve'. W środku krzywa rozkładu jest liniowa, więc wszystkie wartości od 0 do 5 V. Są równomiernie prawdopodobne, dostępnych jest 16 krzywych rozkładu.
Kontrola zasięgu pozwala ograniczyć maksymalną wartość, jaką można wytworzyć, wyrażoną w półtonach. Możliwy jest zakres od 1 do 60 półtonów, a następnie 5 oktaw.


Kontrola ilościowa zamiast tego pozwala wybrać skalę, zgodnie z którą wartości są kwantyzowane, każda wartość poza dozwolonym jest przybliżona do najbliższego dozwolonego poziomu. Jeśli w puli kwantyzacji jest całkowicie CCW, nie stosuje się kwantyzacji. Możliwe są 30 skale kwantyzacji.

Za pomocą kontrolerów Width i Fall można określić, jak długo utrzyma wartość kroku, a wraz z tym spadkiem maleje w kierunku wartości 0V. W szczególności, szerokość jest czasem trwania kroku wyrażonym jako procent w odniesieniu do zegara, a dozwolone wartości mieszczą się w zakresie od 1% do 100%. Fall, zamiast tego, jest prędkością spadania z wartości kroku do 0V. Jest wyrażany przez 0-100.

Wreszcie, za pomocą Shift można zastosować przesunięcie do wartości kroku.

W trybie RR wejście resetowania nie ma żadnego efektu, ponieważ ważne staje się uruchomienie restartu z pierwszego kroku w trybie RP, co wkrótce zobaczymy.

Przycisk Dice, przy każdym nacisku, działa z algorytmem. W ten sposób można zidentyfikować aktualny algorytm w oparciu o miganie diody LED przycisku. Wejście Dice jest połączone z tą samą kontrolką co przycisk Dice, w praktyce poprzez naciśnięcie lub przez spust / bramkę uzyskuje się ten sam wynik.

Zamiast tego tryb RP blokuje generowanie losowych wartości, które są następnie "freezati", a moduł przechowuje do 32. Za pomocą Pot Pattern / Step możesz wybrać liczbę powtarzających się kroków. Dozwolone wartości to 1-32 kroków.

Wszystkie pozostałe elementy sterujące działają jak w trybie RR.

Wszystkie wejscia: 100k impedance, DC to 1kHz.
Width, Fall, Curve, Range, Quantization input range: 0 / +5V.
Shift input range: -5V / +5V.
Clock, Reset input range: 1 Khz.
10 bit ADC.
12 bit DAC.
Internal processing 32 bit.
80 mA +12V.
40 mA -12V.
0 mA 5V.
35 mm deep.

http://www.qosmomodular.com


-------------------------------------------------------------------------------------------

XRandomy Qosmo Modular is a randomization module: it is basically an algorithmic step voltage generator, based on aleators.
Let's take a look at the interface panel, we have 6 potentiometers:

Pattern / Step
width
Fall
Curve
Range
Quantization.

Switch for mode:

Random-Random / Random-Repeat (switch);
Bright button:

Bones
Series of inputs:

Width CV In, 0-5V;
Fall CV In, 0-5V;
Fall CV In, 0-5V;
Curve CV In, 0-5V;
Range CV In, 0-5V;
Quantization CV In, 0-5V;
Shift CV In, -5V - + 5V;
Clock In, the module works well between 3-300 BPM, but it can also work outside of this range;
Reset In, trigger;
Dice In, trigger;
e infine gli output:
Start of Cycle, trigger;
Start of Step, trigger;
Main OUT, CV Out, 0-5V;

The module is based on two operating modes: Random-Random (RR) and Random-Repeat (RP), selected using the appropriate switch.

The heart of the module is the White noise generator properly calibrated to generate evenly distributed random voltages.

Let's start with the RR mode. The module generates a random value at each clock based on the currently selected algorithm. There are 5 different random generation algorithms, identified by the button flashing number:

Without Blinking, Algorithm 1, a random value is taken by sampling the internal white noise;
1 Blink per second, Algorithm 2, a random value is taken from the ROM tables from randomly sampled and successively addressed values;
2 Flashing per second, Algorithm 3, a random value is taken from ROM tables with randomly selected values ​​and addressed by internal white noise;
3 flashes per second, algorithm 4, the random value is generated by a shift register with a linear feedback, which valves are selected from the interior of the white noise;
4 blinks per second, the 5th output algorithm is 0 or 5 volts based on tables in ROM 0 and 1 memory randomizes and directs the white interior through noise;

After obtaining a random stage value, a distribution curve is used that allows to control the distribution of values, favoring low or high values ​​depending on the position of the '' Curve ''. In the middle, the distribution curve is linear, so all values ​​from 0 to 5 V. Are evenly probable, there are 16 distribution curves.
Range control allows you to limit the maximum value that can be generated in halftones. A range from 1 to 60 semitones is possible, followed by 5 octaves.

The quantity control instead allows you to choose the scale according to which the values ​​are quantized, any value outside the allowed one is approximated to the nearest allowed level. If CCW is entirely in the quantization pool, quantization is not applied. 30 quantization scales are possible.

With the use of Width and Fall controllers it is possible to determine how long it will keep the step value, and with this decrease it decreases towards 0V. In particular, the width is the duration of the step expressed as a percentage of the clock, and the allowed values ​​range from 1% to 100%. Fall, instead, is the speed of falling from the step value to 0V. It is expressed by 0-100.

Finally, shift can be applied to the step value using Shift.

In RR mode, the reset input has no effect, because it is important to start the restart from the first step in RP mode, which we will see soon.

The Dice button works with the algorithm with each pressure. In this way, you can identify the current algorithm based on the flashing of the button LED. The Dice input is connected to the same control as the Dice button, in practice the same result is obtained by pressing or by the trigger / gate.

Instead, RP mode blocks the generation of random values, which are then "freezati", and the module stores up to 32. With Pot Pattern / Step you can choose the number of repeating steps. Allowed values ​​are 1-32 steps.

All other controls work as in the RR mode.

All inputs: 100k impedance, DC is 1kHz.
Width, Fall, Curve, Range, Quantization input range: 0 / + 5V.
Shift input range: -5V / + 5V.
Clock, Reset input range: 1 Khz.
10 bit ADC.
12 bit DAC.
Internal processing 32 bit.
80 mA + 12V.
40 mA -12V.
0 mA 5V.
35 mm deep.

http://www.qosmomodular.com


Designed By Blokotek