Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

poniedziałek, 29 października 2018

Arturia Synclavier V2- DARMOWA aktualizacja z dodanym nowym samplerem ,resyntezą i wieloma innymi funkcjami!


Druga wersja wtyczki Arturia Synclavier V Synthesizer to BEZPŁATNA aktualizacja, która przekształca ją w vintage cyfrowy sampler, dodaje możliwości re-syntezy i wiele więcej!

Jedną z najpopularniejszych wtyczek Artura Synthesizer jest Synclavier V, który emuluje legendarny syntezator Synclavier FM z 1975 roku. W drugiej wersji programiści kontynuują i pokazują, co jest możliwe dzięki naszej dzisiejszej technologii. Nowa wersja zawiera teraz prosty projektowy silnik odtwarzania próbek(sampling ). Przekształca to Synclavier V w nowy potężny instrument hybrydowy, w którym użytkownicy mogą korzystać z próbek i syntezy w tym samym czasie. Bardzo fajne jest to, że próbki odtwarzane są nie w sposób nowoczesny, ale z odrobiną ziarna, które daje dźwięk charakterystyczny dla cyfrowego samplera vinatge.

To nie wszystko. Oprócz nowej funkcji samplera, nowy Synclavier V2 ma również doskonałą funkcję re-syntezy, która pozwala analizować próbki i przekształcać je w kształty fal. To znacznie rozszerza możliwości projektowania dźwięku tego syntezatora. Na wierzchu znajdują się klasyczne brzmienia z przykładowych bibliotek New England Digital, mniejsze nowe funkcje, ulepszenia i poprawki błędów.


Resynteza z maksymalnie 100 punktami analizy
Przykładowy tryb odtwarzania
Poprawki linii czasu:
50 dodatkowych klatek (w sumie 100)
przesunięcie prędkości ramki (globalne)
dodawanie parametru strojenia frame
Tryb pętli
Frame można teraz zsynchronizować z siecią hosta BPM
Możliwość przesuwania tylko jednej klatki na osi czasu za pomocą Shift + Drag.
Solo / Copy / Paste / Usuń przeróbiony workflow pracy na osi czasu.
Ulepszenia w zakładkach modulacji: dodawanie obwiedni Vibrato i Stereo LFO, Amp i Harm jako źródeł modulacji.
Udoskonalenia dynamiki : jako źródło wejściowe wybierz Klawiatura, Prędkość lub Modwheel.
Nowe tryby kopiowania / wklejania: tylko jedna wybrana karta lub wszystkie karty.
Ulepszenia kosmetyczne: LFO w widoku ekranu, globalne przesunięcia obwiedni, kolejność kart, scalanie stron FX i ustawień, informacje zwrotne w czasie rzeczywistym na osi czasu, automatyczny zoom linijki, koperty i przewijanie związane z osią czasu.
Nowy tryb otwierania górnego panelu sprzętowego, klikając na górze.
Histogramy faz harmonicznych są teraz wyświetlane w stopniach (-179 ° / + 180 °).
Więcej ustawień wstępnych szablonów z HQ Simple Sine
Wszystkie parametry stron poprzednich ustawień są teraz zapisywane w ustawieniach wstępnych.

Arturia Synclavier V2 jest już dostępna do pobrania na PC i Mac (VST / AU / AAX). Aktualizacja v2 jest bezpłatna dla obecnych użytkowników syntezatora Synclavier V.


https://www.arturia.com/products/analog-classics/synclavier-v/synclavier-v-resynthesis

The second version of the Arturia Synclavier V Synthesizer plug-in is a FREE update that transforms it into a vintage digital sampler, adds re-synthesis and much more!

One of the most popular plugins of Arthur Synthesizer is Synclavier V, which emulates the legendary Synclavier FM synthesizer from 1975. In the second version, programmers continue and show what is possible thanks to our technology today. The new version now includes a simple design sampling engine. This transforms Synclavier V into a new powerful hybrid instrument in which users can use samples and synthesis at the same time. It is very cool that the samples are played not in a modern way, but with a bit of grain, which gives the sound characteristic of a digital vinatge sampler.

It's not everything. In addition to the new sampler function, the new Synclavier V2 also has an excellent re-synthesis function that allows you to analyze samples and convert them into wave shapes. This greatly extends the sound design capabilities of this synthesizer. On top is the classic sounds from the sample New England Digital libraries, smaller new features, improvements and bug fixes.Resynthesis with up to 100 analysis points
Sample play mode
Time line corrections:
50 additional frames (100 in total)
frame speed shift (global)
adding a frame tuning parameter
Loop mode
The frame can now be synchronized with the BPM host network
The ability to move only one frame in the timeline using Shift + Drag.
Solo / Copy / Paste / Delete reworked workflow on the timeline.
Improvements in modulation tabs: adding the Vibrato and Stereo LFO, Amp and Harm envelope as modulation sources.
Improvements in dynamics: select Keyboard, Speed ​​or Modwheel as the input source.
New copy / paste modes: only one selected card or all cards.
Cosmetic enhancements: LFO in screen view, global envelope shifts, card order, FX page merge and settings, real-time feedback on the timeline, automatic zoom ruler, envelopes and scrolling related to the timeline.
A new mode of opening the top hardware panel by clicking on the top.
The harmonic phase histograms are now displayed in degrees (-179 ° / + 180 °).
More template presets with HQ Simple Sine
All page parameters of previous settings are now saved in the preset.

Arturia Synclavier V2 is now available for download on PC and Mac (VST / AU / AAX). The v2 update is free for current users of the Synclavier V synthesizer.


https://www.arturia.com/products/analog-classics/synclavier-v/synclavier-v-resynthesis
Designed By Blokotek