Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

środa, 12 września 2018

Audiophile Circuits League ACL przejmuje harmonijny procesor CV firmy Sinfonion .

To fascynująca współpraca Mathiasa Kettnera i Instruo, która łączy szereg harmonicznych i innych technologii w złożone, harmoniczne przetwarzanie, sekwencjonowanie i modulację modułu uber. Ale instruo z Glasgow opuściło projekt Sinfonion. Na szczęście Audiophile Circuits League, w Berlinie, wkroczyło, aby zapewnić, że ten niezwykły moduł ujrzy światło dzienne.
ACL Sinfonion

Sinfonion to rodzaj kompletnego, polifonicznego silnika piosenek dla Eurorack. Posiada 3 niezależne kwantyzatory, 4-głosowy generator akordów, arpeggiator i sekwencer złożonych akordów. Pozwala na pracę z akordami i harmonicznymi ustawieniami bezpośrednio w module, co zwykle jest dość trudne do osiągnięcia. Do dyspozycji jest 76 elementów kontrolnych opartych na koncepcji pozwalającej "prowadzić" modułowo w bardzo muzyczny sposób. Więcej szczegółów niewątpliwie wyłoni się, ale najlepszym źródłem do tej pory było wideo na stronie instruo, które jest całkowicie fascynujące (patrz poniżej).
Nie ma złej krwi między Mathiasem a Instruo, wzięli ją tak daleko, jak mogli i mówią, że będą współpracować ponownie w przyszłości. ACL z przyjemnością wkracza na scenę i już zaznaczyło się na niej, poprawiając układ, dodając kilka przycisków i dając panelowi przednie traktowanie ACL. Chociaż preferuję styl instruo, nie ma wątpliwości co do jakości modułów ACL.
ACL mówi, że Sinonion zostanie wydany na początku 2019 roku i kosztuje 960 €.


http://audiophilecircuitsleague.com


This is the fascinating collaboration between Mathias Kettner and Instruo that combines a number of Harmonaigs and other technology into a complex, harmonic processing, sequencing and modulating uber-module. But Glasgow based Instruo has pulled out of the Sinfonion project. Fortunately Audiophile Circuits League, in Berlin, has stepped in to ensure this remarkable module sees the light of day.
ACL Sinfonion

Sinfonion is like some sort of complete polyphonic song-writing engine for your Eurorack. It features 3 independent quantizers, a 4-voice chord generator, an arpeggiator and a complex chord progression sequencer. It lets you work with chords and harmonic arrangements right within your modular, something that’s usually quite difficult to achieve. There are 76 control elements to play with based on the concept of allowing you to “conduct” your modular in a very musical way. More details will undoubtedly emerge but the best source so far has been a video on the Instruo website which is completely fascinating (see below).
There’s no bad blood between Mathias and Instruo, they took it as far as they could and say they will collaborate again in the future. ACL are delighted to step in and have already put their mark on it with improving the layout, adding some buttons and giving the front panel the ACL treatment. Although I prefer the Instruo styling there’s no doubting the quality of the ACL modules.

ACL says that the Sinonion will be released in early 2019 and cost €960.


Designed By Blokotek