Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

piątek, 9 listopada 2018

VERMONA - FourMative CONTOURS Już dostępny!!! To ultra-wszechstronny generator dla krzywych napięcia w module eurorack


 VERMONA z dumą ogłasza dostępność fourMative CONTOURS - jego pierwszego "kopertowego" wejścia do wciąż rozwijającego się małoformatowego światowego systemu modułowego Eurorack bez uciekania się do typu, znacznie przekraczającego funkcjonalność tradycyjnego generatora obwiedni i zazwyczaj zgodnie ze schematem nazewnictwa firmy dla modułów Eurorack, aby odzwierciedlić fakt, że dostarcza on do czterech jednofazowych obwiedni, które można łączyć w celu uzyskania znacznie bardziej złożonych krzywych sterowanych napięciem - Dostępny od 9 listopada ...

VERMONA nie ukrywa swojego podziwu dla klasycznego generatora obwiedni ADSR (Attack, Decay, Sustain, Release); w rzeczywistości jest dobrze zorientowany w swoich mocnych stronach, po wdrożeniu różnych wersji w swoich urządzeniach komputerowych przez lata. Jednak firma zdecydowała wspólnie, że jej pierwszy generator kopert zgodny z eurorackiem nie powinien uciekać się do tego klasycznego typu, a zamiast tego musi sprostać wyzwaniu, jakim jest realizacja unikalnej i elastycznej koncepcji bez kompromisów.

Misja zakończona? Właściwie prototyp przedstawił swoim niegdysiejszym ekstatycznym twórcom nieprzewidziany ból głowy: jak nazwać moduł, który był planowany jako generator obwiedni, ale do tej pory skończył się ponad oczekiwania? Na szczęście dla VERMONA, różne propozycje zostały pozytywnie przesłane na Twittera w odpowiedzi na małą ankietę. Nazywając moduł  fourMative CONTOURS ,  firma wspólnie uważała, że ​​nie oznacza to funkcji modułu, że jest tylko kolejnym generatorem obwiedni, ale odzwierciedla jej cel Vermona systemu Eurorack.

Co więc gwarantuje nazwa FourMative CONTOURS i co dokładnie robi ten moduł w inny sposób? Przede wszystkim cztery modele CONTOURS dostarczają do czterech jednofazowych obwiedni, które można łączyć w celu uzyskania znacznie bardziej złożonych krzywych sterowanych napięciem. Dlatego sam moduł ma cztery pojedyncze kanały (lub jednostki w "Vermona-speak"), odpowiednio numerowane na przedniej ścianie. Elastycznie, każda jednostka może zostać przełączona na A (atak), D (zanik) lub H (hold) MODE - z fazami ataku i zaniku przełączanymi pomiędzy operacjami z LIN (liniowy) lub EXP (wykładniczy) odpowiedzi SHAPE - i może być stosowane pojedynczo lub w dowolnej kombinacji. Te same smaczne funkcje wystarczą do ustawienia czterech Mative CONTOURS  poza pakietem generatorów obwiedni Eurorack, dzięki czemu jest on w najlepszej pozycji do obsługi wielu zadań związanych z modulacją.

Same koperty są naprawdę zgryźliwe; Każda jednostka może pracować w zakresie TIME od 0,5 milisekund do 30 sekund, przełączając się pomiędzy idealnie zrównoważonymi szybkimi i SLOW-ami ustawieniami prędkości, aby zapewnić płynną regulację, przy czym ta pierwsza jest nastawiona na tworzenie ostrych i perkusyjnych dźwięków. Mówiąc to, to tylko połowa historii tutaj, ponieważ te cztery jednostki MOBILE CONTOURS są wyposażone w CV IN (wejściowe napięcie sterujące), które nie tylko pozwala modulować czasy, ale także rozszerza je w obu kierunkach - do 25 μs i do 10 000 sekund, więc jeśli potrzebna jest dwugodzinna koperta, to cztery MOCNE KONTURY mogą sobie z tym poradzić!

Poszczególne jednostki mogą być zapętlone lub połączone z innymi jednostkami za pomocą prostych wewnętrznych połączeń patch , aby tworzyć bardziej złożone obwiednie. Dzięki tym rozszerzonym zakresom częstotliwości cztery matryce mogą kreatywnie również działać jako LFO (oscylator niskiej częstotliwości) lub nawet oscylator audio.

Na pierwszy rzut oka  FourMative CONTOURS wyraźnie wykraczają poza możliwości standardowych generatorów obwiedni, a każdy, kto szuka wszechstronnego źródła modulacji powinien z pewnością rozważyć wypróbowanie. Sami twórcy mają cichą pewność, że istnieje wiele innych scenariuszy, w których można wcisnąć do gry  FourMative CONTOURS  wypełniając niektóre równie egzotyczne półformaty systemowe Eurorack o małych formatach sam moduł zajmuje 24HP / 3U.

Wysyłka od teraz, fourMative CONTOURS jest dostępna do nabycia za pośrednictwem rosnącej globalnej sieci dealerów VERMONA (http://www.vermona.com/en/dealer/) z RRP w wysokości 399,00 EUR (Europa) i 489,00 USD (USA).

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie poświęconej serwisowi FourMative CONTOURS: https://www.vermona.com/en/products/modules/product/fourmative-contours/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERMONA is proud to announce availability of fourMative CONTOURS — its first ‘envelope’ entry to the ever-expanding Eurorack small-format modular system world without resorting to type, far exceeding the functionality of a traditional envelope generator and typically following the company’s naming scheme for its Eurorack modules to reflect the fact that it delivers up to four single-phase envelopes that can be combined to achieve much more complex voltage-controlled curves — as of November 9…

VERMONA makes no secret of its admiration for the classic ADSR (Attack, Decay, Sustain, Release) envelope generator; indeed, it is well versed in its strengths, having implemented various versions into its desktop devices over the years. Yet the company collectively decided that its first Eurorack-compatible envelope generator should not resort to type, instead rising to the challenge of realising a unique and flexible concept without compromises being made.

Mission accomplished? Actually, the prototype presented its erstwhile ecstatic creators with an unforeseen headache: how to name a module which was planned as an envelope generator but ended up exceeding expectations by so far? Fortunately for VERMONA, various proposals were supportively submitted to Twitter in response to a small survey. Settling upon fourMative CONTOURS, the company collectively felt that this does not pin down the module’s function to being that of just another envelope generator, but rather reflected its purpose while typically following VERMONA’s Eurorack module naming scheme.

So what warranted the fourMative CONTOURS name, and what, exactly, does this module do differently? First and foremost, fourMative CONTOURS delivers up to four single-phase envelopes that can be combined to achieve much more complex voltage- controlled curves. Therefore, the module itself features four individual channels (or units in ‘VERMONA-speak’), numbered accordingly on its front facia. Flexibly, each unit can be switched into A (attack), D (decay), or H (hold) MODE — with the attack and decay phases switchable between operating with a LIN (linear) or EXP (exponential) response SHAPE — and can be used individually or in any combination. Those tasty features alone are enough to set fourMative CONTOURS apart from the Eurorack envelope generator pack, putting it in prime position for handling many modulation tasks.

The envelopes themselves are seriously snappy; each unit can run within a TIME range of 0.5 milliseconds through to 30 seconds, switchable between perfectly balanced fast and SLOW speed settings to ensure smooth adjustments, with the former geared towards creating crisp and percussive sounds. Saying that, that’s only half the story here, however, since those fourMative CONTOURS units are each equipped with a CV IN (control voltage input) that not only allows the times to be modulated but also extends them in both directions — down to 25 μs and up to 10,000 seconds, so if a two-hour-long envelope is needed then fourMative CONTOURS can handle it!

Individual units can be looped or combined with other units using simple internal patching connections to create more complex envelopes. Thanks to those extended frequency ranges, fourMative CONTOURS can creatively also function as an LFO (Low Frequency Oscillator) or even an audio oscillator.

On the face of it, fourMative CONTOURS clearly goes far beyond the capabilities of standard envelope generators, and anyone looking for a versatile modulation source should surely consider giving it a try. The creators themselves are quietly confident that there are many more scenarios where fourMative CONTOURS can be pressed into play, filling in some equally exotic Eurorack small- format modular system blanks, so-to-speak — not just the 24HP/3U rack space the module itself obviously occupies! 


Shipping now, fourMative CONTOURS is available to purchase through VERMONA’s growing global network of dealers (http://www.vermona.com/en/dealer/) with an RRP of €399.00 EUR (Europe) and $489.00 USD (USA).

For more in-depth information, please visit the dedicated fourMative CONTOURS webpage here: https://www.vermona.com/en/products/modules/product/fourmative-contours/ 
Designed By Blokotek