Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

czwartek, 18 października 2018

Tangible Waves wydało nowy moduł TRIQ164- 4-track, 16-step trigger sequencer


Tangible Waves nie zwalnia tempa opracowując coraz większe i rozbudowane moduły do swojego AE Modulara.
Tym razem to TRIQ164- 4-track, 16-step trigger sequencer .

TRIQ164 to 4-ścieżkowy, 16-krokowy trigger sekwencer .
Cztery przyciski ścieżki wybierają ścieżkę do edycji; z 16 przyciskami można aktywować każdy krok ścieżki.
Dla każdego kroku w każdej ścieżce można uaktywnić "powtórzenie" w wyzwalaczach w jednym kroku. Liczbę powtórzeń można wybrać od ośmiu do pokrętła REPEAT. 

Wejścia MUTE 1/2 umożliwiają wyciszenie 1 i 2 sygnałem zewnętrznym (w celu wyciszenia kick )
Możesz używać go do dowolnego rodzaju rytmicznych paternów, zwykle do wyzwalania dźwięków perkusji lub generatora envelope!

Nie, nie ma funkcji ładowania / zapisywania wzoru; będzie to część przyszłego, znacznie bardziej złożonego sekwencera. TRIQ164 został zaprojektowany w celu ulepszenia zamiennika dla STEP10.

Cena za ten moduł to 49,00 €.

https://www.tangiblewaves.com

Tangible Waves does not slow down the pace by developing ever larger modules for its AE Modular.
This time it is TRIQ164- 4-track, 16-step trigger sequencer.

TRIQ164 is a 4-track, 16-step trigger sequencer.
The four path buttons select the path to edit; with 16 buttons you can activate each track step.
For each step in each track, you can activate the "repeat" in the triggers in one step. The number of repetitions can be selected from eight to the REPEAT knob.

The MUTE 1/2 inputs allow you to mute 1 and 2 with an external signal (to mute the kick)
You can use it for any type of rhythmic paternów, usually to trigger the sounds of drums or envelope generator!

No, there is no pattern loading / saving function; it will be part of a future, much more complex sequencer. TRIQ164 was designed to improve the substitute for STEP10.

The price for this module is 49.00 €.
Designed By Blokotek